Zulu King Goodwill Zwelithini passes away at 72

367
Zulu King Goodwill Zwelithini passes away at 72
BAYEDE! WENA KaZULU: The Zulu nation's longest reigning monarch King Goodwill Zwelithi Ka Bhekizulu is no more. PICTURE BY City Press

The king had been in hospital for a number of weeks now.


King of the mighty Zulu nation Goodwill Zwelithini Ka Bhekizulu has passed away.

Isilo Samabandla Onke passed away following weeks of hospitalisation and being admitted to ICU after “several unstable glucose readings”.

The passing of the king comes just 4 months after his eldest son and heir to the Zulu kingdom Prince Lethukuthula Zulu was found murdered in his own home in Northwold, Johannesburg on 6 November 2020.

Traditional prime minister to the Zulu monarch and nation Prince Mangosuthu Buthelezi said it was “with the utmost grief that I inform the nation of the passing of His Majesty King Goodwill Zwelithini ka Bhekuzulu, King of the Zulu Nation”.

Zulu King Goodwill Zwelithini passes away at 72
Isilo Samabandla Onke. PIC Sunday World

Buthelezi said the king passed away in the early hours of Friday morning 12 March 2021.

“Tragically, while still in hospital, His Majesty’s health took a turn for the worse and he subsequently passed away in the early hours of this morning.

“On behalf of the Royal Family, we thank the nation for your continued prayers and support in this most difficult time,” said Buthelezi

Ikhotheme Ingonyama!

Thina maZulu sibhongela emswaneni

Lala Sithuli sikaNdaba Hlanga lomhlabathi

INyosi ..uNtulizenkosi Dlamini no Buzetsheni kaSombila Mdletshe..

Umgud’ubomvu

Ubheke kwaNongoma,

INdlunkulu yehla yenyukanyuka,

Ngebhasi likaMatimati Zazini.

Eladuka laduka

Beyogingq’izithupha.

Bethi Ndaba

Ngek’ubuse kawukaqini,

UQasa likaWasa

Inkom’esengwa yiViyo,

UZiyayinhlonhlonga!

Inkom’ethandwa zibawu

Suk’eduze komuntu wami

Ndaba ngiyagulelwa,

Ufulathel’uBombo lwabhidlika,

Ukhulumis’uLuthwethwe

Lapha kumaBhunu,

Kuye kwazonda uBhondi

BenoKhwashakhwasha,

Ziyeke lezo nkomo

Ukuzikhiph’amakhalane

Kaziseluswe nguwe 

Sezeluswe yiNdlondlo

Yakithi kwaKhethomthandayo,

UMthunduluka ovuthwe ngeNala

NgowokaThayiza Mdlokombana!

Vuk’ume ngentaba

Udl’amadoda

Umlandeli webhodw’eliconsayo

USocije uMagwaza loshayizaququ

Impi yeqhathwe nguMathangetshitshi

Ezalwa nguMaswabhula

Lapha kwaMgiliji eMahhashini

Uyeqhathe ngesinqe

Ngob’esab’ukungena

Ethwel’idlokolo eNdlunkulu

Usihlangu simagqabha

Sinamanxeba

Sagudl’iVuna

Ngiyesab’ukukubiza ngegama

UnguNtabankul’uLangakazi

INkosi yakith’eNaleni

Eshawodwe nguChampion

UMhlathi kwezephephandaba

UMthente kaJama

Ohlab’usamila

Usekelwe yiNdlunkulu

NgeyakwaDlushiye

UMwelela kweliphesheya

UMzac’ozikhombamaNguni

Usejamile mame wapheshey’uBhejane

Woz’usize

Usicoshele leyo Nkuna kaNdaba

Indidandidane

Edid’izinsuku

Namhla okaNdaba

Eyakubuya phesheya

UZulu neNdlunkulu

Bebheke ngakusasa

Kant’iNkosi

Ifike ngayizolo

Busuku benzolo nin’aboQasa likaWasa inkom’esengwa yiViyo, uZiyayinhlonhlonga inkom’ethandwa zibawu…

(edited by MLM)

Send tip-offs to editor@013.co.za